Uitgangspunten

Hamsterakker bij Heer (Maastricht)

Zorgplicht

Census ziet elke vorm van gegevensverzameling en informatieopslag betreffende natuurwaarden en haar bedreigingen als zaken die een verantwoordelijkheid met zich meebrengen. Uit het weten en het bezit van gegevens komt namelijk een zorgplicht voort. Veel natuurgegevens worden met veel kosten en moeite en vaak niet zonder verstoring verzameld. Het is onwenselijk dat dergelijke gegevens vervolgens in het geheel niet of slechts beperkt worden ingezet ten behoeve van de natuur en de bescherming ervan.

' to make the knowing care and the caring know '


Mortaliteitsonderzoek

Weetplicht

Census ziet natuurbescherming en natuurbeheer niet als een vrijblijvende zaak. Vele mensen zijn uit hoofde van hun beroep bezig voor de natuur: beheerders,onderzoekers, natuurbeschermers en ambtenaren.  De zorg die de mens heeft voor de natuur brengt zonder meer verplichtingen met zich mee. Op de eerste plaats is dat een verplichting tot weten. Wetenschap over de ontwikkeling van populaties van alle soorten die kenmerkend zijn voor Nederland. Bedreigingen dienen tijdig te worden onderkend. Herhaling van fouten dient voorkomen te worden. Het is daarbij van groot belang om onderzoek uit te voeren, ervaring en kennis uit te wisselen en inzicht te verschaffen.