Stichting Census

De stichting Census is in 1998 opgericht. Aanleiding hiertoe was de behoefte beschikbare expertise in te zetten voor het behoud van diersoorten en hun leefgebieden op nationaal en internationaal vlak.

Inzet

Stichting Census draagt middels het inzetten en uitwisselen van kennis en ervaring bij aan de bescherming van diersoorten en hun leefgebieden. Zij biedt daarmee een professionele ondersteuning bij de invulling van de verantwoordelijkheid die overheden, terreinbeherende instanties en anderen dragen ten aanzien van natuur - en soortbehoud. Veel aandacht gaat daarbij uit naar (het uitwisselen en verbeteren van methoden voor) de monitoring van de verspreiding van zoogdieren en het verzamelen en ontsluiten van gegevens die in het verleden zijn verzameld. Immers soortbescherming begint bij het vaststellen van ontwikkelingen van populaties.

Internationaal

De stichting kent in haar doelstellingen ook een uitdrukkelijk internationaal element. De expertise die in Nederland is opgedaan denkt zij net zo goed in te kunnen zetten voor het soortbehoud en natuurbeheer in het buitenland. De Stichting Census heeft projecten geïnitieerd en uitgevoerd in Nederland, Portugal, Duitsland, Finland en Polen. Gemeenschappelijk doel van deze projecten is het stimuleren van wetenschappelijk gestuurd veldonderzoek, het standaardiseren van onderzoeksmethoden en het bevorderen van contacten tussen betrokken partijen.

 Jonge Boommarter

Praktijk

Census is een praktische stichting zonder winstoogmerk. Census werkt samen met alle daarvoor in aanmerking komende partijen. Dit is uiteraard in de eerste plaats van belang voor het verzamelen van de benodigde gegevens. In de tweede plaats is een goede samenwerking met deskundigen in het veld en daarbuiten, op lokaal, regionaal en internationaal niveau van groot belang voor de daadwerkelijke bescherming van soorten en leefgebieden. De praktijk wijst uit dat juist in het veld vaak de eerste ideeën worden ontwikkeld om te komen tot verantwoord beheer.Medewerkers

Haar medewerkers hebben ruime ervaring met soortbescherming, leefgebiedbescherming, natuurbeheer, advisering, inventarisatie, veldonderzoek en monitoring van inheemse wilde diersoorten zowel in Nederland als in het buitenland. Vooral met betrekking tot de marterachtigen, in het bijzonder de das en de otter.

Binnen de Stichting Census zijn vier specialisten actief. Hieronder volgt een korte beschrijving van hun achtergronden.

 

 

Floris van Kuijk

Floris V.C. van Kuijk, studeerde milieugeografie aan de KUN. Na zijn studie werkte hij 4 jaar bij de vereniging Das&Boom. Hier deed hij ruim ervaring op met onderzoek (inventarisaties, burchtverstoringen, mortaliteit onder dassen het opsporen en vangen van verweesde jonge dassen) en advies (met name met betrekking tot ruimtelijke ingrepen in dassenleefgebied). Als Bijzonder Opsporings Ambtenaar had hij bevoegdheid voor heel Nederland om bij overtredingen direct te kunnen optreden. Tijdens zijn werk voor Das & Boom heeft hij grote delen van het land bezocht en heeft hij onder andere het veldwerk gedaan voor de Dassencensus van 2000 voor het ministerie van LNV. Op het moment werkt hij als medewerker bescherming van Belangrijke Vogelgebieden voor Vogelbescherming Nederland. Floris van Kuijk is momenteel secretaris van de stichting.

 

 

Kees Campfens

Kees Campfens verrichtte in de afgelopen twintig jaar een belangrijk deel van het veldwerk voor de vereniging Das en Boom. In deze periode was hij ook betrokken bij het onderzoek met betrekking tot de verspreiding van de veldhamster in Nederland. Verder verrichtte hij in 1995 en 2000 veldwerk voor het nationale verspreidingsonderzoek aan de das in Nederland. Sinds 1995 coördineert hij de monitoring van de dassenpopulatie in het Rijk van Nijmegen en het Reichswald. Kees Campfens genoot zijn opleiding als fotograaf aan de Koninklijke Academie in Den Haag. De afgelopen jaren bouwde hij een uitgebreid archief op met betrekking tot de das in Nederland. Kees Campfens is medeoprichter van de stichting Census en sinds 2012 penningmeester.

 

 

Dr. Maerten Prins

Vanaf 1 januari 2010 voorzitter van Stichting Census.

 

Maerten Prins studeerde in 1989 af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen Zijn hoofdrichting was Cultuur- en godsdienstpsychologie, met als bijvak criminologie. Hierna werkte hij bij Hoogveld instituut, het ITS in Nijmegen en de Erasmus Universiteit.

Op het moment is hij werkzaam als docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn specialiteit is de diversiteit bij mensen, met name waar dat vorm krijgt in culturen. Zo vindt hij de wisselwerking tussen individu en de hem omringende cultuur erg fascinerend.

In zijn nieuwe functie als voorzitter van de stichting Census is hij vooral geïnteresseerd in de wisselwerking tussen cultuur en natuur, tussen mens en dier.

Op dit moment is Maerten ook voorzitter van het Genootschap van cultuur- en godsdienstpsychologen.

Zijn grote hobby is fotografie.