<h1>CENSUS</h1> <p>CENSUS contributes to the quality of nature management and species protection by research, publications, consultancy and cooperation. CENSUS activities focus on mustelid species and their habitat.</p> <ul> | <li><a href="en_startpage.htm" tppabs="en_startpage.htm">Home</a></li> | <li><a href="en_stichting.htm" tppabs="en_stichting.htm">Organisation</a></li> | <li><a href="en_aanpak.htm" tppabs="http://www.censusnature.nl/en_aanpak.htm">Objectives</a></li> | <li><a href="en_uitgangspunten.htm" tppabs="en_uitgangspunten.htm">Starting points</a></li> | <li><a href="en_project.htm" tppabs="en_project.htm">Projects</a></li> | <li><a href="en_contact.htm" tppabs="en_contact.htm">Contact</a></li> </ul>

Onderzoek

CENSUS verzorgt onderzoek en ontwikkelt visies voor overheden, natuurbeschermingsorganisa­ties, terreinbeheer- ders en particulieren. Onderzoek en visieontwikkeling betekent dat CENSUS:

  • onderzoek alleen verricht wanneer het belang voor natuur- en soortbescherming helder is en voorop staat;
  • onderzoek verricht met een zo minimaal mogelijke verstoring en nimmer ten koste van individu of soort;
  • onderzoek in eerste instantie zich richt op reeds verricht onderzoek;
  • onderzoek richt op de toekomst van habitat en soort en het beheer daarvan; 
  • onderzoek zo veel mogelijk in samenwerking met direct betrokkenen en verantwoordelijken in het onderzoeksgebied verricht;
  • onderzoek afstemt op de behoeften van doelgroepen;
  • onderzoek laat resulteren in afgewogen en tegelijkertijd praktische oplossingen voor beheersvragen;
  • de door ons verzamelde gegevens zo optimaal mogelijk benut;
  • mede zorgdraagt voor financiering, fonds- of subsidieverwerving.

Kaart onderzoek Veelvraat Kuhmo (Finland)


' to visualize what is no longer visible - to picture what still has to be seen '


Aanpak

Veelvraatsporen

CENSUS ontplooit initiatieven in nauwe samenwerking met haar partners. Daarbij biedt zij haar expertise aan op het terrein van onderzoek en visieontwikkeling ten behoeve van soortbescherming. Zij doet daarbij eveneens een beroep op de reeds aanwezige deskundigheid en sluit zo veel als mogelijk aan op bevindingen uit het verleden.

CENSUS stelt onderzoeksvraag vast in nauw overleg met haar partners op basis van een voorstudie. Wij besteden in het bijzonder aandacht aan de inventarisatie van reeds aanwezige gegevens. Het onderzoek sluit hierbij aan om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan. Suggesties voor verder onderzoek worden aan deze voorstudie gekoppeld. CENSUS diept in overleg de onderzoeksopzet verder uit (onderzoeksvraag, doelstelling, inventarisatiemethode, gegevensanalyse en fasering van de uitvoering). Voortgaand exploreert CENSUS de verdere samenwerkingsmogelijk- heden.

Het onderzoeksvoorstel vindt zijn afronding in een planning en begroting die in overeenstemming is met het tijdpad en de beschikbare middelen. In het geval dat de nodige middelen door derden moeten worden aangeleverd zal CENSUS zich samen met de opdrachtgever inzetten voor het verwerven daarvan.Onderzoek

Vangactie verweesde Dassen


Bij de gegevensverzameling maakt CENSUS allereerst gebruik van reeds bij de opdrachtgever aanwezige informatie. Bij de uitvoering van kwantitatief onderzoek zetten we onze deskundig en gespecialiseerde veldmedewerkers in.

CENSUS houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang bij de bewerking van de gegevens en de analyse van het verzamelde materiaal. De opdrachtgever kan zodoende in een vroeg stadium kennis nemen van bruikbare uitkomsten.  De participatie in het gehele proces van betrokken partijen is hierbij even belangrijk als de inhoudelijke resultaten.


Resultaten

Jonge Das in voorjaarsflora


CENSUS richt haar projecten in rond de bescherming van soorten en hun leefgebieden. Daarbij gaat het om rapportages, adviezen, ontwikkelings- en gebiedsvisies, publicaties en interne presentaties. De resultaten van het onderzoek worden voorgelegd aan de opdrachtgever en desgewenst ook aan andere betrokkenen. CENSUS streeft hierbij naar het samenbrengen van partijen in het veld en het verenigen van belanghebbenden rond een ontwikkelde visie.

Voorbeelden uit de praktijk: recent uitgevoerde projecten.